หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เปิดเทอมใหม่ 2/2563
เปิดเทอมใหม่ 2/2563

admin mps
2020-12-29 13:25:20

บรรยากาศการเรียนในสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 8

ในรายวิชา พฤติกรรมการเมืองและการเลือกตั้ง

ผู้สอน รศ.ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ และพ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

และแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-----------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์: www.mps.cim.ssru.ac.th

โทรศัพท์: 02-160-1453, 096-8825265