หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พฤติกรรมการเมือง
พฤติกรรมการเมือง

admin mps
2021-02-04 11:11:55

บรรยากาศการเรียนในสัปดาห์ที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8

ในรายวิชา พฤติกรรมการเมืองและการเลือกตั้ง

ผู้สอน รศ.ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ และพ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

และแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


-----------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์: www.mps.cim.ssru.ac.th

โทรศัพท์: 02-160-1453, 096-8825265