หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับคุณภรณ์ทิพย์ ทินทวงศ์
ยินดีกับคุณภรณ์ทิพย์ ทินทวงศ์

admin mps
2021-02-04 11:37:52

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภรณ์ทิพย์  ทินทวงศ์
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 6
เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับดี (Good) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  พิจิตบันดาล ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา