หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับคุณนุชทยา คมวิริยะวุฒิ
ยินดีกับคุณนุชทยา คมวิริยะวุฒิ

admin mps
2021-02-04 11:41:42

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุชทยา คมวิริยะวุฒิ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 3
เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับดี (Good)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  พิจิตบันดาล ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา