หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับ ร.ต.ม.ล.อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์
ยินดีกับ ร.ต.ม.ล.อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์

admin mps
2021-02-06 15:40:58

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตรี หม่อมหลวง อานนท์ณัฏฐ์  ศิริวงศ์
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 6
เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับดี (Good) 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา