หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับ ร.ต.เชาวลิต อยู่เกิด
ยินดีกับ ร.ต.เชาวลิต อยู่เกิด

admin mps
2021-02-06 15:51:36

ขอแสดงความยินดีกับร้อยตรีเชาวลิต  อยู่เกิด 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 6 
เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับดี (Good) 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา