หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับ ร.ต.จำเริญ ถาตะนาน
ยินดีกับ ร.ต.จำเริญ ถาตะนาน

admin mps
2021-02-06 15:43:38

ขอแสดงความยินดีกับร้อยตรี จำเริญ  ถาตะนาน
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 6
เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับดี (Good) 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา