หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การเมืองและนโยบาย
การเมืองและนโยบาย

admin mps
2021-02-06 15:56:59

บรรยากาศการเรียนในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8 

ในรายวิชา การเมืองและนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้สอน รศ.ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ และพ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


-----------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์: www.mps.cim.ssru.ac.th

โทรศัพท์: 02-160-1453, 096-8825265