หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

admin mps
2018-09-17 21:34:07เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยยนท์ ผู้อำนวยการรัฐศาสตร์ และประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย ณ โรงแรมคอนราด บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดชเกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำทีม


----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา http://dps.cim.ssru.ac.th/