หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผศ.ดร.วิจิตรา นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ผศ.ดร.วิจิตรา นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

admin mps
2018-09-17 21:33:29เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำทีม ณ โรงแรมคอนราด บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา http://mps.cim.ssru.ac.th/