หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การปกครองเปรียบเทียบ
บรรยากาศการเรียน ในสัปดาห์ที่ 11 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9ในรายวิชา การเมืองการปกครองเป ...
2020-09-30 11:01:03
สัมมนาปรัชญาการเมืองและจริยธรรม
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้จัดโครงการส ...
2019-07-05 18:52:56
สอบสัมภาษณ์ สิงห์ 7
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองได้ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรั ...
2019-05-12 17:01:13
ศึกษารัฐธรรมนูญอย่างลึกซึ้ง
บรรยากาศการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการ ...
2019-04-27 19:28:57
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตรัฐศาสตร์
บรรยากาศการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ...
2019-04-27 19:26:01
ข่าวปัจจุบัน