หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 5 ได้เข้าทำการอวยพร ผศ.ดร.ว ...
2019-06-02 12:10:04
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562พลตำรวจโท ดร.สัณฐาณ ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ และ  ...
2019-05-31 18:41:32
ให้ความรู้กับบุคคลากรท้องถิ่น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  พลตำรวจโท ดร.สัณฐาณ ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ ...
2019-03-04 15:33:18
เสียงคนรุ่นใหม่ กับการเลือกตั้งครั้งแรก
ดร.วัลลภ พิริยะวรรธนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัต ...
2019-03-04 15:29:06
ประเมินผลการเรียน
บรรยากาศการทดสอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 7 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 4 และ รุ่น 6ในรายวิชาแนวทาง ...
2019-03-04 15:26:22
ข่าวย้อนหลัง