หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

สัมภาษณ์ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันา ได้กำหนดให้มีการจัดสอบคัดเลือกผู้สมัครเข ...
2020-06-08 23:16:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 1/2563
ห้องสอบคัดเลือกสําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองสถานที่ : ...
2020-05-29 15:34:29
วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในรา ...
2020-05-20 13:02:44
สถิติเพื่อการวิจัย
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองจัดการเรียนการสอน ...
2020-05-12 12:01:22
รู้ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในรายวิชา ...
2020-05-12 11:14:05
นโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในรายวิชา น ...
2020-05-12 11:09:27
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในรายวิชา นโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ MP ...
2020-05-12 11:06:20
รู้การเมืองไทย
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในรายวิชา การเมืองการปกครองไทย MPS5305บรรยา ...
2020-05-12 11:03:53
เรียนออนไลน์นโยบายสาธารณะ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในรายวิชา นโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศบรร ...
2020-04-08 16:23:38
ข่าวย้อนหลัง