หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการสอบปลายภาคในรายวิชาพฤติกรรมการเมืองการเลือกตั้ง
บรรยากาศการสอบปลายภาคในรายวิชาพฤติกรรมการเมืองการเลือกตั้ง

admin mps
2018-09-17 21:36:11

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ของนักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 

ในรายวิชา พฤติกรรมการเมืองการเลือกตั้ง 

ดำเนินการสอนโดย พ.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก และ 

รศ.ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร