หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการเรียนในสัปดาห์ที่ 2
บรรยากาศการเรียนในสัปดาห์ที่ 2

admin mps
2018-09-17 21:38:43

บรรยากาศการเรียนในสัปดาห์ที่ 2

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 และ 4

ในรายวิชา ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม

ดำเนินการสอนโดย พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ ณ ห้อง 2833

ตึกรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา