หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 5
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 5

admin mps
2018-09-17 21:40:15

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 5 

ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 

ในรายวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

ดำเนินการสอนโดย พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก 

ณ ห้อง 2833 ตึกรัฐศาสตร์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา