หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

admin mps
2018-09-17 21:41:28

เมื่อวันที่ 28 และ 29 มิถุนายน 2561 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาของหลักสูตร

เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาณการศึกษาของหลักสูตร

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา