หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนรู้การเมืองการปกครองไทย
เรียนรู้การเมืองการปกครองไทย

admin mps
2018-10-20 19:47:16

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3, 4

ในรายวิชา การเมืองการปกครองไทย บรรยายโดย พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก

ณ ห้อง 2832 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา