หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ศึกษานโยบายสาธารณะ
ศึกษานโยบายสาธารณะ

admin mps
2018-11-16 18:36:59

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 13 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3, 4  
ในรายวิชา นโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ
ดำเนินการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
ณ ห้อง 2832 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา