หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

admin mps
2018-11-24 10:22:41

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้กันนักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37)