หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รม. 5 สอบปลายภาค
รม. 5 สอบปลายภาค

admin mps
2018-12-02 14:56:07

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดสอบปลายภาคให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 5

ในวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

ณ ห้อง 2833 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา