หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ลงพื้นที่บริการวิชาการ
ลงพื้นที่บริการวิชาการ

admin mps
2018-12-18 19:19:24

เมื่อวันที่ 13–15 ธันวาคม 2561 คณาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น จังหวัดระนอง

ในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ตำบลบางริ้น จังหวัดระนอง

โดยได้เข้าพบผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อหารือเรื่องการวางแผนดำเนินการ

บรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนา