หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อวยพรปีใหม่
อวยพรปีใหม่

admin mps
2019-02-04 13:39:37

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

นำโดย พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์

เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทและคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ