หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ก้าวหน้าสู่ความเป็นสากล
ก้าวหน้าสู่ความเป็นสากล

admin mps
2019-04-04 15:08:30

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 คณาจารย์รัฐศาสตร์ นำโดย พล.ต.ท.ดร.สัญฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

International Academic Conference on Economy & Management Innovations (AC-EMI-2019) 

ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน