หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มุ่งมั่นหาความรู้
มุ่งมั่นหาความรู้

admin mps
2019-04-27 19:17:07

บรรยากาศการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง

ในรายวิชาต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ และอาจารย์ทิฆัมพร พันลึกเดช มาเป็นอาจารย์ผู้สอนให้แก่นักศึกษา

ณ อาคาร 28 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา