หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตรัฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตรัฐศาสตร์

admin mps
2019-04-27 19:26:01

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง

ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการสอนโดย ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช

ณ ห้อง 2832 ชั้น 3 อาคาร 28 รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา