หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สอบสัมภาษณ์ สิงห์ 7
สอบสัมภาษณ์ สิงห์ 7

admin mps
2019-05-12 17:01:13

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง

ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณทิต ประจำภาคการศึกษา 2562 

ณ ห้องประชุม อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา