หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ตรวจประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
ตรวจประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561

admin mps
2019-07-05 18:44:34

เมื่อวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2562
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาของหลักสูตร เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา