หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สัมมนาปรัชญาการเมืองและจริยธรรม
สัมมนาปรัชญาการเมืองและจริยธรรม

admin mps
2019-07-05 18:52:56

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม"

โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ 

บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้อง 2831 อาคารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา