หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตร์คึกคัก
รัฐศาสตร์คึกคัก

admin mps
2019-08-24 16:21:16

บรรยากาศการเรียนในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 1  ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ในรายวิชา การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ และรายวิชาแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์

ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก และ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา