หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นำเสนอผลงานวิจัย
นำเสนอผลงานวิจัย

admin mps
2019-09-07 10:02:00

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

อาจารย์ ดร.จักรวาล สุขไมตรี ได้นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย