หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตร์ชวนรู้
รัฐศาสตร์ชวนรู้

admin mps
2019-09-08 12:23:56

บรรยากาศการเรียนในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 1  ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ในรายวิชา การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ และรายวิชาแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ 

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก และ ผู้ช่วยศาสตราจารยพิเศษ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ 

ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา