หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การเมืองชวนรู้
การเมืองชวนรู้

admin mps
2019-09-16 15:15:06

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ในรายวิชา การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ และพันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก

ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา