หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิชิตเรื่องการเมือง
พิชิตเรื่องการเมือง

admin mps
2019-09-28 10:48:25

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ในรายวิชาการเมืองและนโยบายในเแเชียตพวันออกเฉียงใต้
นโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ และรายวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน และรองศาสตราจารยศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา