หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มอบรางวัล
มอบรางวัล

admin mps
2019-11-16 12:01:26

ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มอบรางวัลกระเป๋าผ้า SSRU ให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม

------------------------------------------------

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่่น ๆ ได้ที่เพจ

หลักสูตรรัฐศาสตร์ โท เอก สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://th-th.facebook.com/dpsmps.ssru