หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มุ่งมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศ
มุ่งมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศ

admin mps
2019-11-16 15:06:24

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 12 ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

ในรายวิชาการพฤติกรรมการเมืองการเลือกตั้ง
ภาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา และรายวิชาปรัชญาการเมืองและจริยธรรม

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชา ได้แก่ ดร.จักรวาล สุขไมตรี
ดร.ฑิฆัมพร พันลึกเดช และศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา