หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

admin mps
2020-02-15 16:01:24

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2562 สัปดาห์ที่ 6

ในรายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์

ณ ห้อง 2833 ชั้น 3 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
----------------------------------------------------------------
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
http://mps.cim.ssru.ac.th/