หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ศึกษาพฤติกรรมการเมือง
ศึกษาพฤติกรรมการเมือง

admin mps
2020-02-21 18:48:02

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สัปดาห์ที่ 13
ในรายวิชาพฤติกรรมการเมืองการเลือกตั้ง
บรรยายโดย ดร.จักรวาล สุขไมตรี
ณ ห้อง 2832 ชั้น 3 อาคาร 28 รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
----------------------------------------------------------------
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
http://mps.cim.ssru.ac.th/