หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สอบคัดเลือก
สอบคัดเลือก

admin mps
2020-02-21 19:13:18

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ได้จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562