หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีว่าที่บัณฑิต
ยินดีว่าที่บัณฑิต

admin mps
2020-02-21 19:17:02

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ นายวรทัศน์ สุเมฆะกุล รุ่น 1 
และจ่าสิบเอกคำสิงห์ ใจเย็น รุ่น 3 ที่สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระผ่าน 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ