หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สถาบันการเมือง....ในบริบทความเป็นจริง
สถาบันการเมือง....ในบริบทความเป็นจริง

admin mps
2020-02-23 16:21:12

บรรยากาศการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ในรายวิชกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ 

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์  

ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา