หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนรัฐศาสตร์ได้มากว่าที่คิด
เรียนรัฐศาสตร์ได้มากว่าที่คิด

admin mps
2020-03-01 10:41:47

บรรยากาศการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ในรายวิชกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง และรายวิชาการเมืองและนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ 

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ และรองศาสตราจารย์ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ  

ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา