หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > Test English
Test English

admin mps
2020-03-13 16:22:28

บรรยากาศการทดสอบเก็บคะแนน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 8 

ในรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา