หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนออนไลน์นโยบายสาธารณะ
เรียนออนไลน์นโยบายสาธารณะ

admin mps
2020-04-08 16:23:38

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ในรายวิชา นโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
ตามแนวทางการจัดการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โดยการเรียนการสอนเป็นไปอย่างคึกคัก


------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์หลักสูตร: mps.cim.ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1557, 096-8825265