หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สถิติเพื่อการวิจัย เรื่องสนุกกับผู้เชี่ยวชาญ
สถิติเพื่อการวิจัย เรื่องสนุกกับผู้เชี่ยวชาญ

admin mps
2020-06-14 15:16:57

บรรยาการการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

เพื่อเป็นการตอบสนอง New Normal ในช่วงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19

โดยในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจาก

รองศาสตาจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติทางการศึกษา

เป็นผู้บรรยายในรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมากและบรรยากาศการเรียนนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก