หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับคุณหาญณรงค์ ทองรอด
ยินดีกับคุณหาญณรงค์ ทองรอด

admin mps
2020-07-09 15:27:22

ขอแสดงความยินดีกับ นายหาญณรงค์ ทองรอด นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 1 

เนื่องในโอกาสสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1. ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานกรรมการสอบ
2. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ
3. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน
4. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา ทำให้ผลงานนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น