หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สถิติเพื่อการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย

admin mps
2020-07-09 16:09:27

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐศาสตร์

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์

ตามแนวทางการจัดการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์หลักสูตร: mps.cim.ssru.ac.th

โทรศัพท์: 02-160-1557, 096-8825265