หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับพันโทวุฒิพงศ์ มาตรไตร
ยินดีกับพันโทวุฒิพงศ์ มาตรไตร

admin mps
2020-07-09 17:40:20

ขอแสดงความยินดีกับ พันโทวุฒิพงศ์ มาตรไตร 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 5 

เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (สอบจบ) 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
1. รศ.ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล ประธานกรรมการสอบ
2. ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ
ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา ทำให้ผลงานนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น