หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ปรัชญาการเมืองกับการเรียนแบบ New Normal
ปรัชญาการเมืองกับการเรียนแบบ New Normal

admin mps
2020-07-19 11:15:19

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9

ในรายวิชา ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาปรัชญาการเมืองและจริยธรรม มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

โดยการเรียนนั้นยึดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2832 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา