หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ปรัชญาการเมือง สู่ความเป็นนักปกครองที่ดี
ปรัชญาการเมือง สู่ความเป็นนักปกครองที่ดี

admin mps
2020-08-03 19:59:09

บรรยากาศการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9

ในรายวิชา ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาปรัชญาการเมืองและจริยธรรม มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา 

ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้บรรยาย

โดยการเรียนนั้นยึดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2832 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา